SOSYAL GÜVENLİK KANUNUNDA ÖLÜM AYLIĞI

 1. Ölüm aylığı nedir?

Ölüm aylığı Sosyal Güvenlik Kanununda düzenlenmiş olup ;

En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,

47 nci maddede yazılı sebeplerle kazaya uğramış, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış,

Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş durumlardan birinde ölen sigortalının hak sahiplerine yazılı talepleri halinde bağlanan aylıktır. Ölüm aylığının alınabilmesi için sigortalının herhangi bir borcunun olmaması şarttır.

 1. Ölüm aylığını kimler alabilir?

Ölen kişinin eşi, çocukları, annesi ve babası ölüm aylığından yararlanabilir. Ölen sigortalının çocuklarına aylık bağlanabilmesi için çocuğa sigortalılık nedeniyle aylık  bağlanmamış olmalıdır. Çocukların;

 •  18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların veya,
 •  Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl olduğu anlaşılanların veya,
 •  Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının, her birine  hesaplanacak olan aylığın % 25’i oranında aylık bağlanır.

Ölen sigortalının çocuğundan başka hak sahibi yoksa hesaplanacak olan aylığının %50’si oranında aylık bağlanır.

Ölüm aylığı sigortalının ölüm tarihini ya da hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde, bu niteliğin kazanıldığı tarihi, takip eden ay başından itibaren başlatılır.

 1. Ölüm aylığı ölen kişinin maaşının ne kadarıdır?

Ölen sigortalının emekli maaşının %85’ini aşmayacak şekilde yakınlarına maaş bağlanır ve bu maaşta eş ve çocuk durumuna göre pay edilir. Ölen sigortalının dul eşine  çocuklarının bulunması halinde hesaplanacak aylığın %50’si oranında maaş bağlanır. Dul eşi ölen sigortalının çocuğu yoksa hesaplanan aylığın %75’ini alabilir. Ölen sigortalının çocuklarına da hesaplanan aylığın %25’i oranın da aylık bağlanabilir ancak hak sahiplerine bağlanacak aylıkların toplamı sigortalıya ait aylığın tutarını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin aylıklarından orantılı olarak indirimler yapılır. Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya toplam % 25’i oranında; ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın yukarıdaki şartlarla toplam % 25’i, oranında aylık bağlanır.

 1. Evlenme aylığı nedir?

Evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir

 1. Ölüm aylığı için nereye başvurulur?

4(a) (SSK)kapsamında ilk ölüm aylığı bağlama işlemleri için Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne, ölüm aylığı bağlandıktan sonraki ikincil işlemleriniz için ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile müracaat edilmesi gerekir.

4(b) (BAĞ-KUR) kapsamındaki ölüm aylığı bağlama işlemleri için sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile müracaat edilmesi gerekir.

5510 Sayılı Kanuna tabi kamu görevlisi olan (4/c’li) sigortalıların hak sahipleri ile 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların hak sahipleri ise  Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine müracaat etmeleri gerekir. Başvurular aynı zamanda e-devlet sistemi veya www.turkiye.gov.tr  adresi üzerinden de yapılabilmektedir.

 1. Ölüm aylığına başvuru için gereken belgeler nelerdir?
 • Ölüm aylığı bağlanması için talep dilekçesi
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Veraset ilanı
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Beyan ve taahhüt belgesi (hak sahipleri için)
 • Eşler ve çocuklar arasında çalışan ve aylık maaş alanlar varsa her biri için gelir belgesi
 • Kişinin herhangi bir sigortası olmadığına dair e-devletten alacağı belge
 • Çocuklar için yakın tarihli öğrenim belgesi
 • SGK’nın anlaşmalı bankalardan birinin hesap numarası
 • Malul çocuklar için bu yönde verilmiş sağlık kurulu raporu

Leave a Comment