Güzellik Merkezlerinde Meydana Gelen Yaralanmalar

Kimimiz sevdiklerimize güzel görünmek için kimimiz kendini iyi hissetme adına eski yöntemlerle güzelleşme yerine tıbbi müdahale veya makinalarla güzelleşmeyi tercih eder duruma geldik. Bu modern güzellik merkezlerinde hem uğraşma derdi yok hem de bazı güzellik merkezleri yaşadığımız sıkıntılara kesin çözüm vaat ediyor. Kullanılan makinelerin cilt ile temas etmesi ve uzman olmayan ellerde dikkatsiz kullanım sonucunda ciltte geçici veya kalıcı yaralanmalar oluşabiliyor.  Son zamanlarda merdiven altı güzellik merkezlerinin açılmasıyla ünlüler de dahil olmak üzere birçok kişi güzellik merkezlerinde mağdur olmaktadır.

  1. Güzellik Merkezinden kaynaklı oluşan yaralamalara karşı suç duyurusunda buluna bilinir mi ?

Güzellik merkezinde anlaştığınız firmaya ve yapılan işlemlere göre kullanılan malzemeler değişmektedir. Kimi zaman makinenin kullanımından kimi zaman da personel dikkatsizliğinden kişilerde çizik, yanık veya başka izler meydana gelebilmektedir. Oluşan bu izlerin geçici veya kalıcı olmasına ya da yüzde meydana gelmesine  göre cezalandırılması ve tazminat oranı da değişecektir. Oluşan yaralama TCK madde 89’a göre taksirle yaralama suçunu oluşturacaktır. “Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı”  yer almaktadır. Şikayete bağlı olarak elde edilen delillere ve savcılığın kanaatine göre iddianame hazırlanır ve dava açılır. Taksirle yaralama suçu Asliye Ceza Mahkemeleri’nde görülür. Oluşan yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilip giderilmeyeceği ya da yaranın yanık veya derinlik derecesi cezalandırılmada önem taşımaktadır. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanmalar uzlaştırma kapsamındadır. Tarafların uzlaşmaması durumunda dava açılır ve toplanan delillere göre mahkumiyete karar verilir.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2019/6417 E. 2020/3516 K. “Dosya içeriğine göre; sanığın çalıştığı güzellik merkezine sir ağda yaptırmak için gelen katılana yapılan işlem esnasında, sir ağda kutusunun kapağının açılması ile sıcak ağdanın katılanın bacağına dökülmesi şeklinde meydana gelen ve sanığın bir kişinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiği olayda;
Mahkemenin; dosya kapsamında yer alan bilgi ve belgeler, mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın kusuruna, hukuki durumuna ve sanık hakkında tayin ettiği ceza miktarına ilişkin takdirinde isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamede bozma öneren görüşe iştirak edilmemiştir.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın olayda kusurunun bulunmadığına ve sair nedenlere ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme aykırı olarak ONANMASINA”
karardan da anlaşılacağı üzere toplanan deliller önem taşımaktadır bu yüzden yaralamanın üzerinden zaman geçmeden adli muayene raporu alınmalı tedavi için gerekli doktor kontrolleri yapılmalıdır.

 

  1. Güzellik Merkezinden kaynaklı oluşan yaralamalar için tazminat davası açılabilir mi?

Gittiğiniz güzellik merkezinde estetisyenlerin olması ve işlemi yapacak kişinin estetisyen olması önem taşımaktadır. Güzellik merkezinde gerçekleşen seansınızda vücudunuzda herhangi bir yaralanma meydana geldiyse Türk Borçlar Kanunu’nun 49. Madde ve devamındaki hükümlere göre özel haller göz önünde tutularak Tüketici Mahkemesi’nde maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz.  Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Manevi zarar adıyla hak sahibine verilmesine karar verilecek paranın miktarı, her şeyden önce adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek tazminat zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzeyen bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarında belirlendiği gibi manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi tazminat hukukuna ilişkin zararın karşılanmasında amaç edinmez, tazminatın sınırı tazminatın amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut duruma göre elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. Dava esnasında güzellik merkezinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile öngörüldüğü şekilde, sorumlu müdürün ve çalışan personelin gerekli ustalık veya kalfalık belgeleri veya diplomalarının olup olmadığı, kullanılan cihazların yönetmelik gereği il sağlık müdürlüğüne bildirilip bildirilmediği, cihazın gerekli denetiminin yapılıp yapılmadığının tespiti ile meydana gelen yaralanmaların yapılan lazer epilasyon işleminin doğal sonucu olup olmadığı, personelin gerektiği şekilde işlem yapıp yapmadığının tespitine yönelik üniversitelerin dermatoloji ana bilim dalında görevli öğretim üyesi üç kişilik bilirkişi heyetinden rapor alınmalıdır. Oluşan yaralanma sonucunda adli muayene raporunun alınması  da iddiaların kanıtlanmasında önem taşımaktadır.

  1. Başka nerelere şikayet edilebilir?

Savcılığa yapılan şikayetten , açılan tazminat davasından tatmin olmadıysanız ve anlaştığınız güzellik merkezinin yasallığından şüpheleniyorsanız aşağıda ki yerlere de başvurabilirsiniz:

  • Türk Dermotoloji Derneği Whatsapp başvuru hattına
  • İl ve İlçe Belediyeleri
  • Sağlık Bakanlığı/ İl Sağlık Müdürlüğü (ALO 184)
  • CİMER

Leave a Comment